Privacybeleid

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Passie voor Yoga, gevestigd aan de Hendrik Jan Ijpenberglaan 37, 5424 SN Elsendorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Passie voor Yoga respecteert jouw privacy. Voor ons staat een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens dan ook centraal. Dat geldt natuurlijk als je onze websites bezoekt, maar ook als je klant bij ons bent. Passie voor Yoga is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Natuurlijk zijn wij wel geïnteresseerd in de gegevens die iets zeggen over de gebruiksvriendelijkheid van onze websites. Maar dan altijd geheel anoniem!

Persoonsgegevens die we verwerken

Passie voor yoga verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en / of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief heeft verstrekt bijvoorbeeld via ingeleverde inschrijfformulier, e-mail of per telefoon.

Doeleinden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Inschrijving voor de yoga en pilates lessen
 • Afhandeling van door jou aangevraagde informatie
 • Uitvoering van onze dienstverlening
 • Nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, workshops, trainingen etc.
 • Beveiliging en verbetering van onze websites.

Jouw gegevens zullen alleen voor de hierboven genoemde doeleinden worden gebruikt.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Passie voor Yoga bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jou gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > 8 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
 • Adres >8 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
 • E-mailverkeer > 8 jaar> verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst

Vertrekking aan derden

Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij Passie voor Yoga daartoe verplicht is op grond van de wet. Passie voor Yoga zal in dit verband alle redelijkerwijs mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van haar klanten en websitebezoekers.

Beveiliging

Passie voor Yoga draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring van Passie voor Yoga of wil je informatie inzien, rectificeren of wissen? Dan kun je dit melden via email, telefoon, of via ons contactformulier. Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring van Passie voor Yoga of wil je informatie inzien, rectificeren of wissen? Dan kun je dit melden via email, telefoon, of via ons contactformulier.

0640666477 of info@passievooryoga.nl

Wijzigingen

Passie voor Yoga behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacy beleid van Passie voor Yoga. Je kunt jouw gegevens altijd opvragen, waar nodig laten wijzigen, dan wel verwijderen. Neem hiervoor en voor andere vragen over ons privacy beleid gerust contact met ons op. info@passievooryoga.nl

Aansprakelijkheid

Hoewel Passie voor Yoga maximale zorg besteedt aan de op de websites getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Passie voor Yoga aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid. Alle informatie en materialen op de websites zijn bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie op deze websites kan niet worden beschouwd als een advies. Beslissingen op basis van de informatie op deze websites zijn voor jouw eigen rekening en risico.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wil jij een klacht indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Passie voor Yoga? Neem dan direct contact met ons op: info@passievooryoga.nl of 0640666477. Wij nemen jouw klacht direct in behandeling. Graag verwijzen wij je ook naar de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie.

Bianka Muller is de Functionaris Gegevensbescherming van Passie voor Yoga.

Zij is te bereiken via passievooryoga@solcon.nl

Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.